Zhores Alferov_Жорес Алферов.jpg

Zhores Alferov. Winner of 2000 Nobel Prize in Physics